KAITSTUD TÖÖ TEENUSE EESMÄRK on aidata vähenenud töövõimega inimestel, kelle tervis seda lubab, leida sobilikku tööd ja ise paremini toime tulla.

Teenus pakub erivajadustega inimestele töö tegemise võimalust kaitstud ja kohandatud töö tingimustes ning tuge suundumisel avatud tööturule.
Kaitstud töö teenust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

Kellele on suunatud kaitstud töö teenus?

Sotsiaalkindlustusameti poolt korraldatavat pikaajalist kaitstud töö teenust osutatakse vähenenud töövõimega tööealisele inimesele (alates 16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani), kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:
• on diagnoositud kas raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire, liitpuue, nägemispuue, on läbi elanud peaajutrauma või ajukahjustust tekitava haiguse;
• on tuvastatud puuduv töövõime töövõimetoetuse seaduse alusel või on tunnistatud osaliselt (80–90%) või täielikult (100%) töövõimetuks riikliku pensionikindlustuse seaduse (RPKS) alusel;

Teenusele suunamine

Kriteeriumitele vastav isik täidab taotluse koos Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajaga, saadan posti või digitaalselt allkirjatatul e-posti teel koordinaatorile. Koostöös juhtumikorraldajaga valitakse välja teenuseosutaja ja juhtumikorraldaja teeb suunamise teenusele.
Teenusele suunamisel ei tohi samaaegselt saada tööturuteenuseid nagu:
• Töötamise toetamise teenust;
• Töötukassa lühiajalist kaitstud töö/tugiisiku teenust.

Kaitstud töötamise teenuse sisu

Kaitstud töötamise teenust pakutakse selle jaoks spetsiaalselt loodud töökohtades sobivas keskkonnas teenusepakkuja juures või kohandatud töökeskkonnas avatud tööturul, kus on tagatud kliendile vajalikul määral töötamisel juhendamist.
Töökoht võib asuda nii kaitstud töötamise teenusepakkuja poolt loodud töötubades kui ka tööandja juures spetsiaalselt loodud töötubades või inimese vajadustest lähtuvalt kohandatud töökohal.

Kaitstud töö teenus on jagatud kolmeks etapiks:

I etapp (kuni 6 kuud):

töösuutlikkuse hindamine ning tööoskuste kujundamine sisaldab:
– töökoha hindamist, kohandamist ja töö funktsioonide (ümber)jagamist vastavalt inimese võimekusele;
– pidevat juhendamist ja toetamist töö sooritamisel;
– töötamise toetamiseks sotsiaalse võrgustiku ja pereliikmete toe tugevdamist ja nõustamist ning juhendamist töötamist toetavate sotsiaalsete probleemide lahendamisel.

II etapp (tähtajatu)

Teenuseosutaja poolne toetamine ja juhendamine pikaajalise kaitstud töö teenusel töötamisel; inimese toetamine, abistamine, motiveerimine, juhendamine siirdumaks töötukassa teenustele või avatud tööturule sisaldab:
– pidevat toetamist ja juhendamist töötamisel kaitstud töötamise tingimustes eesmärgiga säilitada ja arendada tööoskuseid, taastada/arendada töövõimet;
– võimalusel toetatakse liikumisel kaitstud töökohalt avatud tööturule;
– toetamist ja juhendamist tööandja tööjuhiste kohaselt ning nõustamist töötamise ajal;
– tööpakkuja juures töötava inimese võimekustest ja erivajadustest lähtuvat tööandja nõustamist;
– sotsiaalse võrgustiku ja pereliikmete nõustamist ja olemasoleva toe tugevdamist.

III etapp:

Inimene töötab avatud tööturul ja tal on sõlmitud tööandjaga leping.
Avatud tööturule siirdunud inimese toetamine eesmärgiga säilitada võimekus avatud tööturul töötamiseks. Tugiteenust avatud tööturul töötamiseks osutatakse isikule, kes on edukalt läbinud teenuse kaks esimest etappi.
Inimene saab teenuse esimesel etapil stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust, alates teisest etapist makstakse töötasu, sõidu- ja majutustoetust.