2010-2011 rahastati Euroopa Sotsiaalfondi “Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed“ teisest taotlusvoorust Randvere Tööõppekeskuse projekt “Toetavad hoolekandeteenused Kaarma valla hoolduskoormusega inimeste tööhõivesse toomiseks ja seal püsimiseks“ 9162,69 EUR (143 365 krooni). Projektiga abistati omastehooldajaid oma lähedase vanainimese või puudega inimese hooldamisel pakkudes neile koduhooldusteenust. Psüühilise erivajadusega inimestele pakuti päevahoidu.

Euroopa Liit

 

2009-2010

Leader projeki „Randvere keskuse taaselustamine“ maksumusega 4281,52 eurot (66991,2 krooni). raames valmis Randvere piirkonna arengukava ja Tööõppekeskuse hoone ehitusprojekt koos tiigi rekonstrueerimise ja pargi haljastusprojektiga.

Leader Eesti

 

2007-2008 aastal viis Randvere Tööõppekeskus läbi Eesti Sotsiaalfondi rahastatud projekti „Tööandjate kaasamine pikaajaliste töötute ettevalmistamisel sisenemiseks avatud tööturule” summas 2 142 947 EEK . Projektis, mis hõlmas kogu Saare Maakonda osales 97 töötut, kellest 31 said tööle. Toimetulekukoolitusel osales 42, erialakoolitusel 33, tööharjutusel 19, tööpraktikal 9 ja stardiraha sai 2 projektis osalenud inimest.

2008 aastal rahastas Eesti Sotsiaalfond projekti „Randvere Tööõppekeskuse ruumide kohandamine õppeklassiks, töötoaks ja tööharjutajate majutamiseks” summas 1 442 667 EEK. Korda tehti hoone teise korruse ruumid teenuste edasiarendamiseks.